Kwaliteit

Elke week worden zo’n 500 kinderen aan de zorg van de SKLM toevertrouwd. Dat vertrouwen nemen wij heel serieus. We zorgen dan ook voor een goede hygiëne en veiligheid op onze locaties. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de GGD en de brandweer.

Bij SKLM vormen de vier pedagogische basisdoelen de onderlegger van ons pedagogisch beleid en dus het pedagogisch handelen van onze pedagogisch medewerkers.

 • bieden van emotionele veiligheid 
  (de beroepskrachten communiceren met de kinderen)
 • mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
  (kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting)
 • mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
  (de beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie)
 • overdracht waarden en normen
  (oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn)

De SKLM voldoet aan alle eisen van kwaliteitsnormen voor accommodaties in de kinderopvang (Handleiding Kwaliteitsstelsel Kinderopvang).

Meldcode kindermishandeling

SKLM maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inspectierapporten

Elke jaar vindt er een GGD inspectie plaats. De inspectierapporten vindt u via deze link. Klik vervolgens op het betreffende LRK en u komt op de site van de het Landelijk Register Kindopvang waar u de inspectierapporten kunt inzien. 

Leerbedrijf

Leerbedrijf De SKLM is door Calibris (voorheen OVDB) als leerbedrijf erkend. Onze stagiaires worden begeleid door gecertificeerde werkbegeleiders. De stagiaire volgt een beroepsopleidende leerweg (BOL) en staat boventallig op de groep.